[1]
Z. Balazs, “Malware Analysis Sandbox Testing Methodology”, CybIN, vol. 1, no. 1, pp. 49–53, Jan. 2016, doi: 10.18464/cybin.v1i1.3.