1.
Balazs Z. Malware Analysis Sandbox Testing Methodology. CybIN. 2016;1(1):49-53. doi:10.18464/cybin.v1i1.3