(1)
Balazs, Z. Malware Analysis Sandbox Testing Methodology. CybIN 2016, 1 (1), 49-53. https://doi.org/10.18464/cybin.v1i1.3.